Економічний факультет

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
УКР    РУС    ENG   

 


Навчальний посібник


ВСТУП
Економіка ринкового типу, яка починає складатися в Україні, неможлива без розвинутої сфери страхування. Існування понад 70 років державної монополії у страховій справі гальмувало створення повноцінного страхового ринку, заважало вдосконаленню страхових відносин, що спричинило значне відставання України в цій галузі від країн Заходу.
Найважливішим чинником у подоланні існуючих проблем у сфері страхування є трансформація погляду на страхування як на необхідний атрибут ринкової економіки, піднесення в громадській думці його ролі, відведення страхуванню того місця в ринкових перетвореннях, яке воно по праву має посідати.
Для досягнення цих завдань немає більш ефективного шляху, як адекватно побудована страхова освіта.
Брак спеціалістів, добре обізнаних у страхуванні, призводить на макрорівні до нерозуміння і неврахування його ролі в економічному і соціальному розвитку країни. Звідси — поява неадекватних законодавчих і нормативних актів у сфері страхування; помилки в оподаткуванні страховиків, у регулюванні організації їх фінансів; занадто повільне входження в міжнародний простір в галузі страхування; нерозуміння процесів, які там відбуваються.
На рівні страхових компаній недостатній професіоналізм персоналу в галузі страхування призводить до прикрих помилок у стратегії й тактиці поведінки на ринку, до розробки неякісних страхових продуктів, до розрахунків недостатньо обґрунтованих страхових тарифів, укладання непрофесійних договорів перестрахування, особливо із закордонними партнерами.
Отже, потреба у кваліфікованих фахівцях у галузі страхування є очевидною як на макро-, так і на мікрорівні. Саме тому дисципліну «Страхування» віднесено до нормативних навчальних дисциплін, які вивчаються в обов’язковому порядку студентами всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ і ІV рівнів акредитації.
Метою дисципліни є послідовне формування у студентів знання основних положень теорії і практики страхування.
У процесі викладання дисципліни вирішуються такі завдання:
* з’ясування об’єктивної необхідності, сутності й ролі страхування за умов переходу до економіки ринкового типу;
* висвітлення організації та шляхів розвитку страхового ринку і державного регулювання страхової діяльності;
* розгляд умов особистого страхування, страхування майна, страхування відповідальності, а також перестрахування з позицій вітчизняного та зарубіжного досвіду;
* вивчення особливостей фінансово-господарської діяльності страховиків, шляхів підвищення їх фінансової стійкості.

Читати далі
 


         
         
       
  Анонси
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Економічний факультет
м. Харків, вул. Мироносицька, 1
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна